Vietnamese / Tiếng Việt Nam

Quí vò coù quan taâm veà caùc dòch vuï chaêm soùc y teá? Quí vò khoâng bieát neân laøm gì? Haõy ñieän thoaïi ñeán Dòch vuï Phieân dòch vaø Thoâng dòch
(TIS) soá 131 450 vaø nhôø hoï giuùp quí vò lieân laïc vôùi UOEy ban phuï traùch caùc Khieáu naïi veà Chaêm soùc Y teá (Health Care Complaints
Commission) soá ñieän thoaïi 9219 7444.

The following links indicate the original English versions on which the translated documents have been based.

NOTE: These English documents are the latest versions of the text used for the translated material. In some cases these will have been updated more recently than the translated versions. Not all of these documents are available in all languages.